Skip to main content

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS poolt asutatud koolitusasutuse nimi on MTÜ TKK Usaldus (edaspidi kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu.

2.2. Olenevalt kursusest on teatud kursustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu.

2.3. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

2.4. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekavarühm;
 3. õppeeesmärk;
 4. õpiväljundid;
 5. õppekava koostamise alus;
 6. sihtgrupp;
 7. õppekeel;
 8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 10. õppe sisu;
 11. õppekeskkonna kirjeldus;
 12. õppemeetod;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

3.4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Lektorid omavad kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist ja koolituskogemust, mida on võimalik tõestada.

4.2. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusettepanekud koolitajale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.