Преподаватели

Natalia Umarova, PhD sotsiaalpedagoogikas.
MTÜ Lapsele Oma Kodu keskuse asutaja Narvas aastast 1995, täiendavad projektid:
2004-2007 riskirühma lapsed: Nõustaja-koolitaja,
2010-2011 hoolekandemeetmed töötutele lapsevanematele: Nõustaja-koolitaja,
2010-2012. Ida -Virumaa tugiisikute koolitaja SA Dharma partnerina.

Marika Juuse, MA psühholoogias.
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.

Ene Vinter van Vierssen, MA psühholoogias.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001 - 2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010 -2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.

Ljubov Makušina, andragoog.
Al. 1997 sotsiaaltöö juhendaja-tugiisik, sh. paljulapseliste, vaesuse piiril elavate inimeste, sh. töötute ja puuetega inimestest sotsiaalabi vajajate leidmine ja toetamine, koostöövõrgus-tiku arendamine Lastekaitse ja KOV sotsiaal-osakondadega: perede toetamine, vajaduste kaardistamine, võimalike abistajate kontaktide leidmine, abi kogumine, tugiürituste korralda-mine, toimetulekuoskuste koolitus ja harjutus.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendaja vanglast vabanenutele ja Arestimaja asukatele.
Al. 2011 tugiisik-koolitaja, nõustaja ja järelnõustamine, tugigruppide juhendaja.

Irina Jelissejeva, MA.
Kogenud ja edukas koolitaja, sh tugiisikute koolitaja. Omab praktilise sotsiaalsfääri kogemust, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud grupitöö läbiviija ning nõustaja.

Natalja Metelitsa, esmaabi koolitaja.
Alates 2009. aastast koolitaja korraldatavatel esmaabi, töökeskkonna ja toiduhügieeni valdkonna täiskasvanute täienduskoolitusel. Tagasiside tema koolitustele on alati väga hea.

Irina Oleinitš, MA jurist.
Kogenud koolitaja üle kogu Eesti, täiskasvanute koolitaja tase 6.